Svjetska udruga radnih terapeuta (1989), definirala je radnu terapiju kao terapiju koja obuhvaća postupke u liječenju fizičkih i psihičkih stanja kroz specifične aktivnosti, sa svrhom dosezanja njihove maksimalne razine funkcioniranja i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života.

Američka udruga za radnu terapiju definira radnu terapiju strukovno-zdravstvenom djelatnošću koja koristeći terapijske vještine i aktivnosti utječe na proces usvajanja aktivnosti i razonode unutar okoline u kojoj osoba živi i djeluje. Cilj radne terapije je poticanje psihofizičkog razvoja i preveniranje nesposobnosti, hendikepa, uključujući zadatke prilagodbe, kako bi se pospješile samostalnost i kvaliteta života.

Područje djelovanja radne terapije i osnovni princip djelovanja, temelji se na teoretskim konceptima poznavanja razvojnih osobina pacijenta. Stoga radni terapeut nužno treba poznavati anatomske, fiziološke, motoričke i kineziološke osobine pacijenta unutar cjelovitog pristupa u procesu liječenja, rehabilitacije, dishabilitacije i habilitacije.

Rad radnog terapeuta temelji se na poznavanju:

 • razvojnih,
 • neuroloških,
 • kinezioloških,
 • motoričkih,
 • psiholoških osobina pacijenta.

Strukovno znanje radnog terapeuta usmjereno je na potrebe integriteta bolesnika.
Radnoterapeutskim tretmanom teži se uspostaviti bolesnikove funkcionalne sposobnosti, navodeći ga na upotrebu preostalih fizičkih funkcija, i stvaranja pozitivnog mentalnog stava, neovisno radi li se o oštećenju, onesposobljenju, ili hendikepu.

Specifičnim terapeutskim medijima, i ciljanim terapeutskim aktivnostima, ovisno o vrsti oštećenja, radni terapeut je strukovno uključen unutar stručnog tima (uz liječnika, psihologa, fizioterapeuta, defektologa-logopeda, medicinsku sestru) u:
procjenu motoričkih funkcija i funkcionalnih sposobnosti koje uključuju senzomotoriku, senzibilitet, kognitivne, konativne i socijalne sposobnosti,

 1. procjenu izvođenja dnevnih aktivnosti,
 2. testiranje i mjerenje valjanosti invalidskih kolica u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta,
 3. antropometrijske mjere u radnoj terapiji – procjena mišične snage i obima pokreta,
 4. procjena kod neurorazvojnih i neuroloških poremećaja,
 5. procjena za upotrebu ortotskih protetskih pomagala za gornje ekstremitete,
 6. savjetovanje u uređenju životnog prostora u smislu savladavanja arhitektonskih barijera,
 7. trening transfera i dnevnih aktivnosti,
 8. trening aktivnosti dnevnog života,
 9. kreativna terapija.

Cilj radnoterapeutskih postupaka usko je vezan uz bolesnika i njegove potrebe koje se ostvaruju kroz radnoterapeutsku provedbu:

Radni terapeut je u svom radu usmjeren na klijenta, njegovu okolinu i interakciju sa okolinom i osobama u okolini. Uključen je u cjelokupni proces intervencije sa osobom sa poteškoćama u razvoju u okviru interdisciplinarnog timskog pristupa.

NEPOSREDNI RAD:

Program:

Rad sa djecom najranije životne dobi i predškolskog uzrasta sa neurorazvojnim poteškoćama, sa djecom školske dobi i odraslim klijentima.

Pristupi:

 1. Rana razvojna habilitacija po Bobath metodi  (rad u grupama do troje djece sa individualiziranim pristupom)
 2. Multisenzorna stimulacija (stimulacija usne šupljine kao priprema za žvakanje i poboljšanje refleksa gutanja, kao pretpostavka za razvoj govora, primjena snozelena)
 3. Senzo-motorička reintegracija

Primjenom navedenih metoda postiže se uspostavljanje motoričkih funkcija i funkcionalnih sposobnosti.
– senzomotorni trening
– kognitivni trening

Senzomotorni i kognitivni trening uključuju:

 • facilitaciju, fiksaciju i praćenje vidnih podražaja
 • facilitacija doživljaja zvučnih podražaja
 • facilitacija doživljaja vlastitog tijela
 • korištenje taktilnih podražaja
 • facilitacija hvatanja desno-lijevo
 • facilitacija manipulativnih funkcija u položajima od ležećeg do stojećeg
 • stimulacija motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti
 • stimulacija govora
 • stimulacija konstruktivnih aktivnosti
 • stimulacija spoznajnih aktivnosti

Navedeni dio programa provodi se kroz igru s upotrebom didaktičkih igračaka i različitih drugih materijala  predmeta ovisno o funkcionalnom uzrastu i specifičnim problemima djeteta u području motorike, percepcije, govora i kognicije. Terapija se provodi u različitim položajima, od ležećeg do stojećeg, uključujući tretman pri kretanju, ovisno o općem planu i programu.

Samozbrinjavanje i aktivnosti svakodnevnog života

U ovom djelu programa nastoji se postići najviši mogući stupanj samostalnosti u smislu brige za samog sebe:

 • učenje oblačenja i svlačenja
 • samostalno hranjenje
 • obavljanje osobne higijene
 • uključivanje u aktivnost svakodnevnog života (briga o životnom prostoru, serviranje obroka i niz drugih aktivnosti koje uključuje funkcioniranje u zajednici)

Kreativna i okupaciona terapija

 • muzikoterapija
 • likovne radionice
 • biblioterapija
 • terapija igrom
 • sportske aktivnosti
 • šetnje i izleti

Prilagođavanje i sudjelovanje u odabiru tehničkih pomagala i izrade te aplikacije malih ortotskih pomagala (učenje upotrebe prilagođenog pribora za jelo), koji pomažu većem stupnju osamostaljivanja klijenata.

POSREDNI RAD:

 1. Surađivanje sa ostalim stručnim djelatnicima i osobljem
 2. Aktivno sudjelovanje u radu Stručnog vijeća
 3. Sudjelovanje pri pregledima doktora specijalista
 4. Edukacije njegovateljskog osoblja, roditelja i klijenata
 5. Vođenje stručne dokumentacije
 6. Organiziranje praktične nastave za studente
 7. Izrada individualnih programa radne terapije
 8. Izrada godišnjeg plana radne terapije
 9. Suradnja sa ostalim srodnim ustanovama
 10. Sudjelovanje u aktivnostima u Centru i široj okolici
 11. Stručno usavršavanje i sudjelovanje na kongresima i susretima
 12. Sudjelovanje u projektima

SADRŽAJ RADA I VREMENSKI RASPORED

Planiramo:

 1. Individualne radno-terapeutske planove po satnici
 2. Edukacija njegovateljskog osoblja (edukacija o neposrednim životnim situacijama, ponavljanje predavanja o potrebnim temama)
 3. Timska suradnja i upoznavanje s elementima rukovanja na stručne djelatnike koji se susreću sa težim smetnjama kretanja
 4. Planiranje zajedničkih susreta i druženja sa svim klijentima Centra i organizacije proslava blagdana i praznika zajedno sa svim stručnim djelatnicima Centra
 5. Sudjelovanje u rješavanju problema arhitektonskih barijera unutar Centra
 6. Uključivanje klijenata u okolinu i lokalnu zajednicu
 7. Sudjelovanje u radu komisije za prijem novih klijenata

POSREDNI RAD ZA KADAR

 1. Interno stručno planiranje i organizacija rada radnih terapeuta
 2. Suradnja sa Akademijom za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu
 3. Suradnja i sudjelovanje u radu Udruge radnih terapeuta Hrvatske
 4. Suradnja i sudjelovanje u radu Hrvatske Komore zdravstvenih radnika
 5. Studijsko putovanje stručnih djelatnika u Wells u Cardiff University
 6. Posjeti ustanovama srodne djelatnosti
 7. Interna strukovna izmjena stručnih djelatnika (planiramo posjet u Centar IG u Sloveniji)

POSREDNI RAD SA RODITELJIMA

 1. Rad sa roditeljima, prenošenje informacija o stanju i poteškoćama, mogućnostima njihovog djeteta (susreti sa roditeljima, individualni razgovori) i uključivanje roditelja u planiranje radne terapije
 2. Savjetovanje roditelja prilikom aplikacije pomagala i edukacija o korištenju unutar Centra i kod kuće
 3. Priprema predavanja za roditelje o aktualnim stručnim temama

<- Djelatnici centra