Rad socijalnog radnika u PGŽ Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica odnosi se na međusobno povezane cjeline rada s korisnicima, obiteljima korisnika, radnicima Centra te suradnju s centrima za socijalnu skrb kao i s drugim ustanovama, a s ciljem osiguravanja svih postojećih prava kao i što boljih životnih uvjeta korisnika.

Obzirom na navedeno, socijalni radnik:

 • vodi dokumentaciju o korisniku, na način propisan postojećim i važećim propisima
 • vodi dnevnik rada
 • izrađuje godišnji i mjesečni plan rada
 • sudjeluje u radu Komisije za prijem i otpust korisnika te, vezano uz odluke navedene Komisije, dostavlja Odluku nadležnim centrima za socijalnu skrb vezano uz zahtjeve za smještaj korisnika;
 • vodi brigu oko ishodovanja potrebne dokumentacije koju trebaju sadržavati dossieri korisnika;
 • vodi Matičnu knjigu korisnika i arhivu korisnika kojima je smještaj u PGŽ  Centru za rehabilitaciju “Fortica” prestao;
 • vodi brigu oko upućivanja korisnika na vještačenja Prvostupanjskom tijelu vještačenja;
 • nadzire osiguravanje ostvarivanja prava na pomoć za osobne potrebe korisnika;
 • izrađuje individualni plan promjene za korisnike u suradnji sa stručnim djelatnicima i članovima obitelji ili skrbnicima korisnika, te prati njegovu provedbu
 • priprema i prati korisnika u postupku pripreme za udomljenje odnosno posvojenje, te regulira odnose s nadležnim centrima za socijalnu skrb vezano uz isto;
 • priprema dokumentaciju za otpust korisnika iz PGŽ Centra za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica;
 • upoznaje obitelj korisnika te od iste prikuplja heteroanamnestičke podatke koji bi bili od koristi Centru radi osiguravanje što bolje skrbi korisniku;
 • vrši savjetodavni rad sa roditeljima ili drugim članovima obitelji ili skrbnicima korisnika te ih time motivira na kontinuiranu suradnju radi dobrobiti korisnika;
 • savjetuje roditelje, obitelji ili skrbnike u svrhu ostvarivanja određenih prava sukladno postojećim propisima;
 • savjetuje obitelj kod premještaja korisnika u drugu Ustanovu;
 • sudjeluje u radu sastanaka Stručnog tima te Stručnog vijeća Centra;
 • sudjeluje u izradi godišnjih izvješća nadležnim centrima za socijalnu skrb, zajedno sa ostalim članovima Stručnog tima;
 • vodi brigu oko izrade osobnih dokumenata korisnika te vezano uz isto kontaktira sa roditeljima ili skrbnicima te nadležnim centrima za socijalnu skrb;
 • vodi brigu oko izrade zdravstvenih iskaznica te iskaznica za oslobađanje od plaćanja participacije za korisnike.

<- Djelatnici centra