Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne Novine, broj: 17/19) od 23. rujna 2019., a kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.centar-fortica.hr.

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.centar-fortica.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. To znači da je mrežna stranica www.centar-fortica.hr u najvećoj mjeri sukladna smjernicama na razini A (smjernice WCAG).  U budućim nadogradnjama nastojati će se doraditi sadržaj kako bi se zadovoljila razina AA.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

  • većina dokumenenata u PDF obliku koji su objavljeni na mrežnim stranicama nisu u potpunosti pristupačni za osobe s invaliditetom. U pojedinim PDF dokumentima koji su nastali skeniranjem nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama;
  • dijelovi mrežne stranice na kojima se nalazi slika nisu prilagođeni korisnicima jer ne postoji tekstualna alternativa;
  • utvrđeno je da navigacija sadržajem nije riješena na optimalan način te da pojedini elementi nisu adekvatno označeni kako bi se osiguralo korištenje pomoćne tehnologije.

 

 

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je dana 11. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.centar-fortica.hr korisnici mogu uputiti:

  • putem telefona na broj +385 51 283 232
  • putem elektroničke pošte na mail adresu centar-fortica@ri.t-com.hr
  • putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, Obala kralja Tomislava 1, 51262 Kraljevica

Ustanova je dužna na upite odovoriti u roku od 15 dana od dana primitka upita.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na upit koji je upućen ustanovi, zainteresirana stranka se može obratiti Povjereniku za informiranje putem telefonskog broja +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content