Provođenje zdravstvene njege 24 sata na dan

Određivanje potreba osobe i njezino zdravstveno stanje. Ti zadaci se mogu planirati samo djelomično, jer se zdravstveno stanje može naglo promijeniti. Potrebe zdravstvene njege se povećavaju jer su nam potrebe djece sve poznatije i bliže i znamo ih brzo prepoznati, a i problematika njege je sve opsežnija.

Zdravstvena njega su zdravstveni djelatnici koji je provode

Raspoređivanje zdravstvenih djelatnika prema mjestu (odjel) i vremenu moraju određivati potrebe osobe, odnosno djeteta. Naš cilj je optimalni nivo zdravstvene njege na svim odjelima, što ipak ne bi smjelo ovisiti samo o broju zdravstvenih djelatnika i njegovatelja na pojedinom odjelu, već o ukupnom broju njegovateljnog osoblja u smjeni, te o kvaliteti koju pruža cijeli tim koji djeluje uz korisnika.

 • Održavanje i poboljšanje općih higijenskih uvjeta rada i HACCAP sistema na svim odjelima i u kuhinji mora i dalje biti jedna od najvažnijih zadaća.
 • Suradnja sa roditeljima je posebno važno područje sestrinskog rada. Roditelji i stručni djelatnici mogu  zajedničkim snagama i dobrom suradnjom najviše doprinijeti kvalitetnom životu djeteta.

Preventiva:

 • Suradnja kod sistematskih pregleda,
 • Suradnja kod cijepljenja
 • Suradnja kod prijema novih korisnika,
 • Organizacija higijene,
 • Vađenje brisova, krvi i mokraće za laboratorijske pretrage,
 • Sterilizacija,
 • Suradnja sa habilitacijskim timovima,
 • Organizacija prehrane, sastavljanje jelovnika i dijeta,
 • Organizacija liječničkih sistematskih i epidemioloških pregleda zaposlenih,
 • Cijepljenja zaposlenih.

Kurativa:

 • Suradnja kod pregleda akutno bolesnih korisnika,
 • Suradnja kod pregleda kronično oboljelih korisnika,
 • Organizacija rada u karanteni-izolaciji,
 • Priprema korisnika i dokumentacije kod pregleda liječnika specijalista.

Zdravstvena dokumentacija:

 • Kod prijema, uvođenje zdravstvenog kartona sa svom dokumentacijom,
 • Upisivanje podataka u zdravstveni karton,
 • Priprema izvještaja i plana službe,
 • Priprema mjesečnih izvješća.

Organizacijski zadaci:

 • Organizacija stručnog rada,
 • Organizacija prijevoza i pratnja korisnika na liječničke preglede, hospitalizaciju,
 • Organizacija prijevoza materijala,
 • Organizacija nabave lijekova i evidencija nabave pelena za jednokratnu upotrebu i ostalog sanitetskog materijala,
 • Tjedna nabava sanitetsko-higijenskog materijala za pojedini odjel.

Suradnja sa roditeljima:

 • Informacije o zdravstvenom stanju korisnika,
 • Suradnja kod posebnih pretraga, dobivanje punomoći,
 • Vođenje grupe za roditelje,
 • Suradnja na susretima roditelja,
 • Uređivanje iskaznica i svih potvrda zdravstvenog osiguranja.

Suradnja sa suradnicima:

 • Centralni Stručni tim,
 • Zdravstveni odgoj,
 • Priprema individualnih planova,
 • Habilitacijski tim,
 • Organizacijski sastanci.

Suradnja izvan centra:

 • Posjete drugim sličnim centrima,
 • Posjete drugim sličnim centrima u inozemstvu,
 • Suradnja sa zdravstvenim ustanovama
 • Suradnja sa Centrom za odgoj i obrazovanje.

Edukacije:

 • Različiti seminari,
 • Stručna predavanja.

<- Djelatnici centra